Για την Υδρογραφική Υπηρεσία

Η αποστολή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας είναι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των γεωχωρικών πληροφοριών του θαλάσσιου χώρου εθνικού ενδιαφέροντος, στους τομείς της Υδρογραφίας, Ωκεανογραφίας, Χαρτογραφίας και Ναυτιλίας με σκοπό την:

  • Υποστήριξη της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας
  • Υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών του ΠΝ
  • Μελέτη των συνθηκών του θαλασσίου περιβάλλοντος
  • Συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας